ข่าวกิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 25 ม.ค. 2564 เวลา 08:30 น.
 319
               นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานดำเนินการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยมี นางสาวอภิวันท์ สิทธิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วยคณะกลุ่มตรวจการณ์สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมสังเกตการณ์ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการประชุมใหญ่ให้เป็นตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนด และมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ และตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุม
               ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2563 ผลการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 และได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสหกรณ์ฯ และงบประมาณประจำปี 2564 ตลอดจนเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ ประจำปี 2564 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยโปร่งใส และเรียบร้อยดี
               ในการประชุมครั้งนี้ ทางสหกรณ์ฯ ได้รับการอนุญาตจากนายอำเภอเมืองเชียงใหม่และมีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่