ข่าวกิจกรรม

สัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 15 ธ.ค. 2559 เวลา 16:18 น.
 802
วันที่ 11 ธันวาคม 2559  นายธนู  มีสัตย์  ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย  โดยกิจกรรมภาคเช้าเป็นธรรมะบรรยาย  โดย ท่านพระครูเขมสุทธิธรรม วัดเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย และภาคบ่ายเป็นการสัมมนาทางวิชาการในเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์ โดย นายสรรเพชร แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน