ข่าวกิจกรรม

ให้ความรู้ด้านการสหกรณ์แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพหฤทัย

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 06 ก.พ. 2560 เวลา 13:04 น.
 940
เมื่อวัน 3 กุมภาพันธ์ 2560  นายอเนก  คำจำรูญ  ประธานกรรมการดำเนินการและนางอัญชลี  อุปนันท์  รองผู้จัดการ ได้เข้าพบผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพหฤทัย และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์และประโยชน์ และสวัสดิการต่าง  ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารพระแม่มารี