ข่าวกิจกรรม

ประชุมพัฒนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ครั้งที่1 ประจำ 2560

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 28 พ.ค. 2560 เวลา 11:24 น.
 467
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรมการดำเนินการเป็นประธานในพิธีเปิด ภาคเช้า เป็นการบรรยายบทบาทหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก โดย นายสมพล ตันติสันติสม ผู้จัดการ สส.ชสอ.และการสรุปบรรยายภาพรวมการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ โดย นายจรูญ วงค์คำ ผู้จัดการ ภาคบ่ายเป็นการประชาพิจารณ์การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ฯ มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมจำนวนกว่า 960 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว