ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 2/2560

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 21 ธ.ค. 2560 เวลา 15:14 น.
 1292
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรมการดำเนินการเป็นประธานในพิธีเปิด ภาคเช้า เป็นการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานการดำเนินการของสหกรณ์ โดย นายจรูญ วงค์คำ ผู้จัดการ และการสัมมนา หลักสูตร "พรบ.สหกรณ์ฯและกฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ" โดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ภาคบ่ายเป็นการประชาพิจารณ์การจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ประจำปี 2560 มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมจำนวนกว่า 953 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่