ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เวลา 15:03 น.
 441
           นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก  ประจำปี  2561
โดยมี นายเชิดชัย  ทิพยวารีวงค์  ประธานกรรมการศึกษา  เป็นผู้กล่าวรายงาน
ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในภารกิจ
และแนวทางการดำเนินงานตามหลักการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
           มีจำนวนผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 1,000 คน 
ภายในงานมีการสัมมนาในหลักสูตร "กฎหมายสหกรณ์ฯกับบทบาท หน้าที่ของสมาชิกและผู้แทนสมาชิกสหกรณ์" 
โดยท่านอาจารย์ปรเมศวร์  อินทรชุมนุม รองอธิบดี สำนักงานชี้ขาดอัยการสูงสุด
และรองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จำกัด
  ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร 
นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ และผู้แทนสมาชิก
ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562
เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2561  ณ  ห้องแกรนด์ภูคำ  โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  จ.เชียงใหม่