ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ฯ จัดการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 14:59 น.
 811

นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด
ป็นประธานในการ "ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562"
ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด  
และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ ทั้ง 6 เขต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่  เขต  34  และ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  

โดยมีนายกำจรเดช  รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ฯ   นักประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  จำนวนทั้งสิ้น  28 คน

ที่ประชุมได้รับทราบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปี 2562 และรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ 
ตลอดจนได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสหกรณ์ฯ ประจำปี  2562  อีกด้วย  
มื่อวันที่  15  มีนาคม  2562 ณ  ห้องประชุมเอื้องเงิน  ชั้น  2   สนง.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด