ข่าวกิจกรรม

ประชุมหัวหน้าหน่วยบริการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 15:15 น.
 545
นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด 
เป็นประธานในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยบริการ  ครั้งที่ 3  ประจำปี 2562 
วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯด้านต่างๆให้ที่ประชุมรับทราบ
และเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางในการบริหารงานสหกรณ์ฯเพื่อสมาชิก 
ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่  คณะกรรมการดำเนินการ  หัวหน้าหน่วยบริการ 31 หน่วยบริการ  ผู้จัดการ และหัวหน้างานทุกๆฝ่ายงาน  
เมื่อวัน 18  เมษายน  2562  ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3  สำนักงานสหกรณ์ฯ