ข่าวกิจกรรม

จัดประชุมความร่วมมือการหักเงิน ณ ที่จ่าย ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับสหกรณ์ฯ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 13:09 น.
 670
นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ  และ คณะกรรมการ
ดำเนินการประชุม "ความร่วมมือการหักเงิน ณ ที่จ่าย ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด 
กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด" 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1-6
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่-แม่อ่องสอน เขต 34
และนักวิชาการการเงินจากหน่วยงานต้นสังกัดต่างๆ
ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการขอความร่วมมือการส่งข้อมูลสมาชิกเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน ณ ที่จ่าย 
โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานหักเงิน ณ ที่จ่าย ได้ให้ความร่วมมือแก่สหกรณ์ฯเป็นอย่างดี 
บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่น  
เมื่อวันที่  22  เมษายน  2562  ณ  ห้องประชุมเอื้องเงิน  ชั้น 2   สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด