ข่าวกิจกรรม

โครงการต่อยอดอุดมการณ์สหกรณ์ แก่ยุวชนของสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 09 ก.ย. 2562 เวลา 14:32 น.
 754
นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการต่อยอดอุดมการณ์สหกรณ์แก่ยุวชนของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  ประจำปี  2562 
ซึ่งมี นายธนากร เม่นแต้ม  ประธานกรรมการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการแก่ประธานในพิธี 
โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่  ได้ร่วมดำเนินโครงการด้วย 
ในปี 2562  นี้  ยุวชนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด ได้รับการฝึกอบรมจากคณะครูฝึกของกองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  ได้มาให้ความรู้แก่ยุวชนในเรื่องต่างๆ 
ได้แก่ การฝึกความเป็นระเบียบวินัย กฎการจราจร การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน 
การปลูกจิตสำนึกรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมไปถึงการทำกิจกรรมสร้างความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีมเพิ่มความสามัคคี 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 - 8 กันยายน  2562  ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้