ข่าวกิจกรรม

การประชุมใหญ่วิสามัญและโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 28 ก.ย. 2563 เวลา 08:30 น.
 131
               นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้แทนสมาชิก ในการแก้ไขระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนรับทราบและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม และรับฟังการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้แทนสมาชิก

               ซึ่งในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้จัดโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้แทนสมาชิกให้มีองค์ความรู้ในหลักการอุดมการณ์ และวิธีการของสหกรณ์ฯ ผ่านโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกที่จัดเป็นประจำทุกปี ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ของปี 2563 และเพื่อรายงานผลการดำเนินการของสหกรณ์ฯ ให้ผู้แทนสมาชิกได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง และครั้งนี้ได้เชิญ ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ผู้แทนสมาชิกยุคใหม่" และสรุปร่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ระยะเวลา 5 ปี ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2564-2568) ซึ่งผู้แทนสมาชิกได้ให้ความเป็นสนใจเป็นอย่างดีตลอดการบรรยาย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่