ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะสำหรับสมาชิกกลุ่มครูและอาจารย์ ประจำปี 2563

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 19 ต.ค. 2563 เวลา 17:12 น.
 556

               วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะสำหรับสมาชิกกลุ่มครูและอาจารย์ ประจำปี 2563 หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ/ชำนาญพิเศษและเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ใหม่(ว.21)” ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
               โดยมี นายจำรัส คำมูล ประธานกรรมการศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินแนวใหม่(ว.21/2560) และส่งเสริมให้สมาชิกมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพ และมีสมรรถนะที่เหมาะสม โดยรับความอนุเคราะห์จาก ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1, ดร.ปาริชาติ เภสัชชา  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
และ นางจันทกานต์  สิทธิราช  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนกว่า 120 คน บรรยากาศในการฝึกอบรมครั้งนี้มีการฝึกการพัฒนาการเรียนรู้การพัฒนาตนเอง Workshop เชิงปฏิบัติการ และการเก็บสะสมผลงานแบบ Logbook ที่สามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้จริงทันทีภายหลังเสร็จสิ้นการสัมมนา