กระดานถามตอบ

สอบถามเรื่องค่าจัดการศพของสมาชิกสมทบ


ลบ แก้ไข
หมวด : สวัสดิการ

เรียนถาม บิดามารดาที่สมัครเป็นสมาชิกสมทบเรียบร้อยแล้ว  และหักเงินค่าหุ้นในบัญชีของบุตรที่รับราชการ  จะได้รับสิทธิ์ค่าจัดการศพเมื่อเสียชีวิตโดยอัตโนมัติ หรือ ต้องสมัครเป็นสมาชิกอะไรอีกหรือไม่  ถ้าต้องสมัคร สมัครอะไร อย่างไรบ้างครับ คือท่านสมัครตอนอายุยังไม่ 60 ปี แต่ตอนนี้ท่านอายุ 62 ปีแล้วครับผมก็ไม่แน่ใจว่าต้องสมัครอะไร  ขอบพระคุณครับ

โดย Kru.Nan เมื่อ 18 ส.ค. 59 10:19 น. IP 1.47.201.***
  • แชร์
ลบ
สมาชิกสมทบจะได้รับเงินสวัสดิการกรณีถึงแก่กรรม ตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ค่ะ
แต่ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ รับสมัครสมาชิกถึงอายุ 60 ปี เท่านั้นค่ะ

ในส่วนของเงินสวัสดิการสำหรับสมาชิก มีรายละเอียดดังนี้
เงินสวัสดิการกรณีถึงแก่กรรม
เมื่อได้รับแจ้งสมาชิกถึงแก่กรรมหน่วยบริการจะต้องดำเนินการดังนี้.-
      3.1 ขอรับเงินช่วยเหลือทำบุญฌาปนกิจศพสมาชิก รายละ  1,500.00 บาท
      โดยมอบให้หน่วยบริการเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อพวงหรีด ส่วนที่เหลือร่วมทำบุญ ให้ขอรับเงินในขณะที่ศพตั้งบำเพ็ญกุศล หรือ ให้หน่วยบริการสำรองจ่าย  และ นำมาเบิกภายใน 30 วัน นับจากวันที่ถึงแก่กรรม
         ขั้นตอนการขอรับเงิน
            1. กรอกแบบคำขอรับเงินสาธารณประโยชน์                       
            2. เอกสารประกอบการขอรับเงิน  
                 -   สำเนามรณบัตร                                               1  ชุด
                 -   สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม             1  ชุด
                 -   สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม              1  ชุด
                        ***รับรองสำเนาถูกต้องโดยทายาทผู้รับผลประโยชน์***
 
       3.2 ขอรับเงินสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิตทุกกรณี
         ขั้นตอนการขอรับเงิน
         เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมทุกกรณี ให้ทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุ  ประสานงานกับทางหน่วยบริการเพื่อขอรับเงินสวัสดิการ และเงินสินไหมมรณกรรม(กรณีที่ทำประกันชีวิตกลุ่ม) โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินตามที่สหกรณ์ฯ กำหนดดังนี้.-
         1. หนังสือนำส่งจากหน่วยบริการ                               
         2. สำเนาใบมรณบัตร                                                                                    4   ชุด
         3. สำเนาทะเบียนบ้าน ประทับคำว่า “ตาย”                                                      4   ชุด
         4. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม                                                     4   ชุด
         5. สำเนาหนังสือรับรองการตาย  หรือใบรับแจ้งการตาย (ถ้ามี)                          4   ชุด
         6. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)                                                              4   ชุด
         7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
             สำเนาบัตรข้าราชการของทายาทผู้รับผลประโยชน์                                      4   ชุด
         8. สำเนาทะเบียนบ้านของทายาทผู้รับผลประโยชน์                                         4   ชุด
         9. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของทายาทผู้รับผลประโยชน์                                  4   ชุด
กรณีที่ทำประกันชีวิตกลุ่ม
        10. แบบเรียกร้องเงินสินไหมมรณกรรม (ตามแบบฟอร์มของบริษัท)  ลงนามขอรับเงินโดยทายาท
     ผู้รับผลประโยชน์
        11. สำเนาเอกสาร ตามข้อ 2 – 8  เพิ่มกรมธรรม์ละ 1 ชุด
        12. รายงานแพทย์ผู้ทำการรักษาตามแบบฟอร์มของบริษัท (ในกรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล)
กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ    ฆ่าตัวตาย   ฆาตรกรรม
        13. แบบรับรองรายการทะเบียนคนตายจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร์ (แบบ ท.ร.4/ก) ฉบับจริง
        14. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราโดย สภ.เจ้าของคดี
        15. สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราโดย สภ.เจ้าของคดี
         
กรณีสมาชิกผู้เอาประกันตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิง และถาวร  ใช้เอกสารดังนี้.-

          1. แบบเรียกร้องผลประโยชน์ตามแบบฟอร์มของบริษัท
          2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ทุพพลภาพ
          3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ทุพพลภาพ
          4. ใบรับรองแพทย์ที่ทำการรักษา  และวินิจฉัยว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงและถาวร
          5. สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล 
 
สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม  จะได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบสหกรณ์ฯ
เงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม ตามระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย กองทุนเสริมสร้างความมั่นคงสหกรณ์  
พ.ศ.  2557  
  
 ที่ อายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เงินสวัสดิการที่ได้รับ
 1. ไม่ถึง 6 เดือน                10,000.00 บาท
 2. 6  เดือนขึ้นไปถึง   4  ปี                20,000.00 บาท
 3. 4   ปี  ขึ้นไปถึง    6  ปี                50,000.00 บาท
 4. 6   ปี  ขึ้นไปถึง    8  ปี              100,000.00 บาท
 5. 8   ปี  ขึ้นไปถึง   10  ปี              150,000.00 บาท
 6. 10 ปี  ขึ้นไป              200,000.00 บาท
 
 
 
 
 
 
 
 
โดย เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ IP 180.183.153.***
ลบ
สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม  จะได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบสหกรณ์ฯ
เงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม ตามระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย กองทุนเสริมสร้างความมั่นคงสหกรณ์  
พ.ศ.  2557  
  
 ที่ อายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เงินสวัสดิการที่ได้รับ
 1. ไม่ถึง 6 เดือน                10,000.00 บาท
 2. 6  เดือนขึ้นไปถึง   4  ปี                20,000.00 บาท
 3. 4   ปี  ขึ้นไปถึง    6  ปี                50,000.00 บาท
 4. 6   ปี  ขึ้นไปถึง    8  ปี              100,000.00 บาท
 5. 8   ปี  ขึ้นไปถึง   10  ปี              150,000.00 บาท
 6. 10 ปี  ขึ้นไป              200,000.00 บาท
 
 
 
 
 
 
 

ตามตารางนี้ไม่ต้องเป็นสมาชิก สคช.  ใช่ไหมครับ
โดย Kru.Nan IP 1.47.201.***
ลบ
ใช่ค่ะ
โดย เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ IP 180.183.151.***
ลบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการ โทร.053851888 ต่อ 223 หรือ 225
โดย เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ IP 180.183.151.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

กรุณา Login ก่อนโพส