แผนพัฒนาสหกรณ์

แผนพัฒนาสหกรณ์


แผนพัฒนาสหกรณ์ประจำปี 2559
 
วิสัยทัศน์(VISION)
 
“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ(MISSION)
 1. พัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ และหน่วยบริการ
 2. สร้างความเข้มแข็งของเงินทุนดำเนินงานภายในลดเงินทุนภายนอก
 3. ส่งเสริมการออมสมาชิก
 4. สนับสนุนให้สมาชิกยึดหลักการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด
 5. พัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคคลกร
 6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อต่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
 7. เชื่อมโยงเครือข่าย และสนับสนุนกิจกรรมองค์กร สังคม ชุมชน
 
เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์(OBJECTIVES)
 1. เพื่อให้สหกรณ์และหน่วยบริการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการติดตามผล ประเมินผล
 2. เพื่อให้สหกรณ์บริหารการเงินที่มีมาตรฐาน มั่นคง
 3. เพื่อให้สมาชิกมีวินัย มีความมั่นคงทางการเงิน
 4. เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 5. บุคลากรเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ระบบสารสนเทศสามารถรองรับสะดวก รวดเร็วและประหยัด
 7. สหกรณ์สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคมและชุมชน
 กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์(STRATEGY)
 1. ปรับปรุงระบบการจัดการสหกรณ์ พัฒนาโครงสร้างหน่วยบริการอย่างเหมาะสม ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
 2. พัฒนาระบบการบริหารการเงินที่เอื้อต่อการพึ่งพาตนเอง เพิ่มเงินทุนภายในและสินทรัพย์อย่างยั่งยืน ลดภาระหนี้จากสถาบันการเงินภายนอก
 3. ปฏิรูประบบสหกรณ์ที่สร้างคุณค่าแก่สมาชิก ปลูกฝังอุดมการณ์สหกรณ์ให้แก่สมาชิก
 4. ปรับปรุงระบบการให้บริการ และการจัดสวัสดิการที่มีคุณภาพ  สร้างนวัตกรรมการออมที่หลากหลายและมีความน่าสนใจ
 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้บริการแก่สมาชิก
 6. พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม