ข่าวสวัสดิการ

โดย admin -  วันที่ 30 ก.ค. 2562 เวลา 13:05 น.

กำหนดการโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไป ประจำปี 2562

กำหนดการโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไป ประจำปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โดย admin -  วันที่ 05 ก.ค. 2562 เวลา 10:21 น.

ประกาศแจ้งเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม กรมธรรม์ที่ 42

เรียน สมาชิกผู้ทำประกันกรมธรรม์ที่ 42 ในเดือนสิงหาคม 2562 จะดำเนินการเรียกเก็บ ณ ที่จ่าย ...

โดย admin -  วันที่ 10 เม.ย. 2561 เวลา 10:06 น.

ใบสมัครเป็นสมาชิกผู้ขอเอาประกันภัย (AIA)

เอกสารแนบใบสมัครเป็นสมาชิกผู้ขอเอาประกันภัย บริษัท เอไอเอ จำกัด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครจำนวน ...

โดย admin -  วันที่ 22 ก.ย. 2558 เวลา 15:07 น.

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558

เงินสวัสดิการตามตารางหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ ...

โดย admin -  วันที่ 05 ส.ค. 2558 เวลา 09:02 น.

เงินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก สมาชิกผู้มีสิทธิขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้.- ...

โดย admin -  วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 09:38 น.

เงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน”

เงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน” คุณสมบัติสมาชิกผู้ขอรับเงิน 1. มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ...

อัลบั้มภาพ