วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์

          “เป็นสหกรณ์ชั้นนำระดับประเทศที่มั่นคงด้วยหลักธรรมาภิบาล  บริการด้วยเทคโนโลยี สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

 

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

  2. บริหารทางการเงินที่สร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ตามเกณฑ์มาตรฐาน

  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานสหกรณ์ สถาบันการเงิน และสมาชิก

  4. จัดสวัสดิการอย่างทั่วถึงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก

  5. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและขบวนการสหกรณ์