ระเบียบของสหกรณ์

ระเบียบของสหกรณ์


สารบัญระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยผู้จัดการ พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับสมัคร บรรจุแต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลด)
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด)
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และการประนอมหนี้ พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด)
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และการประนอมหนี้ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด)
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และการประนอมหนี้ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด)

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และการประนอมหนี้ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด)
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และการประนอมหนี้ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหน่วยบริการ พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลด)
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561) (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลด)
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560) (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​​ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​​: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิก พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
(ดาวน์โหลด)
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยสมาชิกภาพ พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยสมาชิกภาพ พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยสมาชิกภาพ พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563) (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2559 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558) (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการผิดนัดและขาดส่งการชำระหนี้ พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการผิดนัดและขาดส่งการชำระหนี้ พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยกองทุนเสริมสร้างความมั่นคงสหกรณ์ พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลด)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินสนับสนุนทุนการวิจัยงานสหกรณ์แก่สมาชิก พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาหนี้สิน พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด)