สมาชิกภาพ

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 14 มิ.ย. 2566 เวลา 09:29 น.

การอบรมผู้สมัครสมาชิกใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด (CMCOOP e-Learning)

หากรายงานคะแนนแบบทดสอบหมดอายุ ท่านต้องทำแบบทดสอบการอบรมผู้สมัครสมาชิกใหม่อีกครั้ง โดยแจ้งเจ้าหน้าที่งาน ...

โดย Administrators -  วันที่ 17 มี.ค. 2566 เวลา 17:11 น.

ตัวอย่างการกรอกเอกสารใบสมัครสมาชิก

** กรณี การยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญและสมทบของสหกรณ์ฯ ใบสมัครสมาชิกต้องกรอกข้อมูลและเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 01 มิ.ย. 2565 เวลา 14:36 น.

วิธีประมาณการเงินงวดชำระหนี้ (ปรับลดเงินงวด)

การปรับลดเงินงวด สามารถทำได้ 2 วิธี วิธีแรก รีสัญญาใหม่ ตามหลักเกณฑ์เงินกู้ประเภทนั้น ๆ โดยไม่ต้องชำระเงินบางส่วน ...

โดย Administrators -  วันที่ 19 ธ.ค. 2560 เวลา 14:07 น.

​การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด มี 2 ประเภท ได้แก่ 1. สมาชิกสามัญ 2. สมาชิกสมทบ ...

โดย Administrators -  วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 16:13 น.

การย้ายสังกัด เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนสถานะ และแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์

การย้ายสังกัด 1. การย้ายสังกัดของสมาชิก (ภายในจังหวัด) เมื่อได้รับคำสั่งย้าย ให้ทางสมาชิกดาวน์โหลดเอกสารย้ายสังกัด ...

โดย Administrators -  วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 13:09 น.

การชำระค่าหุ้น และการงดชำระค่าหุ้น

การชำระค่าหุ้น สมาชิกจะต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนโดยถือปฏิบัติดังนี้ 1. สมาชิกสามัญ จะต้องชำระโดยวิธีหัก ...

โดย Administrators -  วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 12:11 น.

การขาดจากสมาชิกภาพ การลาออก และการให้ออกจากสมาชิกภาพ

การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสหกรณ์ฯ ขาดจากสมาชิกภาพดังนี้ 1. ตาย 2. ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ...

โดย Administrators -  วันที่ 24 มิ.ย. 2558 เวลา 13:18 น.

สมาชิกโอนย้ายต่างจังหวัด

อัลบั้มภาพ