ประธานกรรมการหน่วยบริการ

ประธานกรรมการหน่วยบริการ


นายอนันต์ สุวรรณคะโต

หน่วยบริการ : เวียงพิงค์ 1
โทรศัพท์หน่วยบริการ : 0 5327 7151
โทรสารหน่วยบริการ : 0 5327 7452
โทรศัพท์มือถือ : 08 5694 0569
Line ID : ananwp
E-mail : anansuwankato@gmail.com

นายเชิดชัย ทิพยวารีวงศ์

หน่วยบริการ : เวียงพิงค์ 2
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
ที่ตั้งหน่วยบริการ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
โทรศัพท์มือถือ : 08 4222 7058
Line ID : Cherd145
E-mail : cthippayawareewong@ gmail.com

นายดำรง ธรรมไชย

หน่วยบริการ : มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
ที่ตั้งหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 06 1545 4555
Line ID :
E-mail :

นางศรีอนงค์ ใคร้มา

หน่วยบริการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์หน่วยบริการ : 0 5387 3000 ต่อ 2000
โทรสารหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 09 3112 2477, 08 6587 4164
Line ID : toysianong
E-mail : srianong_kr@hotmail.com

นางอุบล มาตัน

หน่วยบริการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โทรศัพท์หน่วยบริการ : 0 5388 5507
โทรสารหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 08 1168 5690
Line ID : P’mamyai cmru
E-mail : mamubonmatan@gmail.com

นายแสวง อุดมสม

หน่วยบริการ : เทศบาล
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
ที่ตั้งหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 08 1764 7542
Line ID :
E-mail :

นายวัลลภ รุจิราภา

หน่วยบริการ : อำเภอเมือง
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
ที่ตั้งหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 09 8261 7525
Line ID :
E-mail :

นายวสันต์ ขอดศิริ

หน่วยบริการ : อำเภอดอยสะเก็ด
โทรศัพท์หน่วยบริการ : 0 5329 1366
โทรสารหน่วยบริการ : 0 5329 1366
โทรศัพท์มือถือ : 08 9636 3407
Line ID : 0896363407
E-mail : wasonkhodsiri@gmail.com

นายอำนวย รัตนะ

หน่วยบริการ : อำเภอสันกำแพง
โทรศัพท์หน่วยบริการ : 0 5333 1026
โทรสารหน่วยบริการ : 0 5333 1026
โทรศัพท์มือถือ : 08 3863 3665
Line ID : 0838633665
E-mail : amnouyratana@gmail.com

นายประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์

หน่วยบริการ : อำเภอแม่ออน
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
ที่ตั้งหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 08 1387 8217
Line ID :
E-mail :

นายสวิง บุญพรหม

หน่วยบริการ : อำเภอพร้าว
โทรศัพท์หน่วยบริการ : 0 5347 4270
โทรสารหน่วยบริการ : 0 5347 4270
ที่ตั้งหน่วยบริการ : อาคาร สปอ. (เดิม)
โทรศัพท์มือถือ : 09 4635 5026
Line ID : 0946355026
E-mail : sawingbunphrom@gmail.com

นายประยุทธ กันธรรม

หน่วยบริการ : อำเภอแม่แตง
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
ที่ตั้งหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 08 1783 9475, 08 1783 9478
Line ID :
E-mail :

นายระพินทร์ สุวรรณธัช

หน่วยบริการ : อำเภอแม่ริม
โทรศัพท์หน่วยบริการ : 0 5311 1949
โทรสารหน่วยบริการ : 0 5311 1949
โทรศัพท์มือถือ : 08 1992 9229, 08 4818 9988
Line ID : อาคารด้านหน้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2
E-mail : suwannathatrapin@gmail.com

นายจำรัส มณีวรรณ

หน่วยบริการ : อำเภอสะเมิง
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
ที่ตั้งหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 08 1024 8462
Line ID :
E-mail :

นายประเวทย์ สันยาย

หน่วยบริการ : อำเภอสันทราย
โทรศัพท์หน่วยบริการ : 0 5349 1832
โทรสารหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 08 7174 6848
Line ID :
E-mail :

นายณัฐวุฒิ รุ่งรัตนไชย

หน่วยบริการ : อำเภอเชียงดาว
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
ที่ตั้งหน่วยบริการ : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูอำเภอเชียงดาว
โทรศัพท์มือถือ : 08 9558 4903
Line ID : s27092507
E-mail : Natthawootsing.1@gmail.com

นายศรีทน จองเซ

หน่วยบริการ : อำเภอเวียงแหง
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
ที่ตั้งหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 08 6198 7811
Line ID :
E-mail :

นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์

หน่วยบริการ : อำเภอฝาง
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
ที่ตั้งหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ :
Line ID :
E-mail :

นายณรงศักดิ์ โกเสนตอ

หน่วยบริการ : อำเภอไชยปราการ
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
ที่ตั้งหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 08 6385 8428
Line ID :
E-mail :

นายเฉลิม ลาภิวงค์

หน่วยบริการ : อำเภอแม่อาย
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
ที่ตั้งหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 08 1951 7470, 06 4504 6941
Line ID :
E-mail :

นายสงัด ดุษฎีวิทิต

หน่วยบริการ : อำเภอสารภี
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
ที่ตั้งหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 08 9554 6226
Line ID :
E-mail :

นายประสิทธิ์ ยิ่งสมัคร

หน่วยบริการ : อำเภอสันป่าตอง
โทรศัพท์หน่วยบริการ : 0 5335 5470
โทรสารหน่วยบริการ : 0 5382 4500, 0 5335 5470
โทรศัพท์มือถือ : 08 4851 5569
Line ID :
E-mail : prasitying2499@gmail.com

นายสมยงค์ คำอ้าย

หน่วยบริการ : อำเภอหางดง
โทรศัพท์หน่วยบริการ : 0 5344 2370
โทรสารหน่วยบริการ : 0 5344 2370
ที่ตั้งหน่วยบริการ : สำนักงานโรงเรียนบ้านทรายมูล
โทรศัพท์มือถือ : 08 1386 4410
Line ID : somyong2551
E-mail : somyong2551@gmail.com

นายบุญส่ง วงค์สุวรรณ์

หน่วยบริการ : อำเภอแม่วาง
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
ที่ตั้งหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 08 1783 0482
Line ID :
E-mail :

นายลีน จันทะนะ

หน่วยบริการ : อำเภอดอยหล่อ
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
ที่ตั้งหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 09 3224 7161
Line ID : 0932247161
E-mail :

นายชูศักดิ์ ใจแก้ว

หน่วยบริการ : อำเภออมก๋อย
โทรศัพท์หน่วยบริการ : 053 467 228
โทรสารหน่วยบริการ : 053 467 228
โทรศัพท์มือถือ : 08 1784 6242
Line ID :
E-mail :

นายสมาน เผือกอ่อน

หน่วยบริการ : อำเภอฮอด
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
ที่ตั้งหน่วยบริการ : โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
โทรศัพท์มือถือ : 08 7193 5690
Line ID : 0871935690
E-mail : samanphouagon @ gmail.com

นางสาวยุพิน มูลสืบ

หน่วยบริการ : อำเภอดอยเต่า
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 08 1950 3651
Line ID : y1966m
E-mail : yu2509.2560@gmail.com

นายชานุวัฒน์ มุขแก้ว

หน่วยบริการ : อำเภอจอมทอง
โทรศัพท์หน่วยบริการ : 0 5382 6532
โทรสารหน่วยบริการ : 0 5382 6532
ที่ตั้งหน่วยบริการ : เทศบาลตำบลจอมทอง
โทรศัพท์มือถือ : 08 1992 2243
Line ID :
E-mail : chanuwat.mk@gmail.com

นายขจร กาพย์ไชย

หน่วยบริการ : อำเภอแม่แจ่ม
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
ที่ตั้งหน่วยบริการ : สมาคมครูแม่แจ่ม
โทรศัพท์มือถือ : 08 1883 8794
Line ID : kj2494
E-mail : kachornkapchai@gmail.com

นายดนุพล ใจอ้าย

หน่วยบริการ : อำเภอกัลยาณิวัฒนา
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
ที่ตั้งหน่วยบริการ : โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง
โทรศัพท์มือถือ : 09 8262 4809
Line ID : tepdanupol
E-mail : danupoljaioya@gmail.com