ข่าวกิจกรรม

การประชุมระหว่างที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กับคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2566

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 08 มี.ค. 2566 เวลา 17:06 น.
 351
               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้กำหนดจัดการประชุมระหว่างที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กับคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ในด้านการหักเงิน ณ ที่จ่ายและแนวทางการปฏิบัติงานอื่น ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด