ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วมรับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร โครงการคัดเลือกศูนย์ประสานงานดีเด่น และบุคลากรต้นแบบ ประจำ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 27 มี.ค. 2566 เวลา 12:50 น.
 208
               เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ดำเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) โดยมีนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบโล่เกียรติคุณ “รางวัลดีเด่น” และเกียรติบัตรตามโครงการคัดเลือกศูนย์ประสานงานดีเด่น และบุคลากรต้นแบบ ประจำปี 2565
               โดยในปีนี้ ทางศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้รับคัดเลือก เป็นศูนย์ประงานดีเด่น ประเภทบริหารจัดการ สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ โดยมีนายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุมริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี