ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ประสานงาน สสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วมรับโล่รางวัล โครงการประกวดศูนย์ประสานงานดีเด่น ประจำปี 2565

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 27 มี.ค. 2566 เวลา 13:20 น.
 399
               เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ดำเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) โดยมีนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรตามโครงการประกวดศูนย์ประสานงานดีเด่นและเจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2565
               โดยในปีนี้ ทางศูนย์ประสานงาน สสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้รับคัดเลือก 2 รางวัล คือ รางวัลศูนย์ประสานงานดีเด่น ขนาดใหญ่ (สมาชิกตั้งแต่ 7,200 คน ขึ้นไป) โดยมีนายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานศูนย์ประสานงาน สสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นผู้แทนรับมอบ และรางวัลเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานดีเด่น ขนาดใหญ่ (สมาชิกตั้งแต่ 7,200 คน ขึ้นไป) ได้แก่ นางสาวสุกัญญา กลิ่นรัญจวน โดยมีนายสมาน เผือกอ่อน เลขานุการ ศูนย์ประสานงาน สสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุมริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี