ข่าวกิจกรรม

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 8/2566

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 11 ส.ค. 2566 เวลา 16:16 น.
 446
               เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 8/2566 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้หน่วยบริการทั้ง 31 หน่วยบริการ รับทราบผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินการส่งมอบโครงการ CSR'66 (เล็ก) การสรุปโครงการติดตามประเมินผลหน่วยบริการ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16-17 กันยายน 2566 และรับทราบการดำเนินการพัฒนาระบบบริการทางการเงินที่เชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์กับธนาคาร พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการบริหารงานสหกรณ์ฯ ร่วมกัน ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด