ข่าวกิจกรรม

ดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 16 ต.ค. 2566 เวลา 11:05 น.
 908
               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีของคณะทำงานพัฒนา IT สหกรณ์ฯ นำโดย นายสามารถ พรหมชัย เหรัญญิก นายธนากร เม่นแต้ม ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ นายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ รวม 12 คน ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2566 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ์ พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)