ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกของหน่วยบริการเวียงพิงค์ 1

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 11 ธ.ค. 2566 เวลา 10:34 น.
 289
               เมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคม 2566 ดร.ประภาภรณ์ คำโอภาส ประธานกรรมการหน่วยบริการเวียงพิงค์ 1 ดำเนินโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก หน่วยบริการเวียงพิงค์ 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 66 คน ณ ริมดอยรีสอร์ต อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งนำคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์เครดิตยูเนียนครูอำเภอเชียงดาวและหน่วยบริการอำเภอเชียงดาว