ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2566

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 18 ธ.ค. 2566 เวลา 13:49 น.
 75
               นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2566 พร้อมบรรยายพิเศษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) เพื่อพัฒนาสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ของผู้แทนสมาชิกอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นพัฒนาให้มีองค์ความรู้ เจตคติ ปลูกฝังค่านิยมร่วม และวัฒนธรรมองค์กร ผ่านโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกที่จัดเป็นประจำทุกปี โครงการในวันนี้ มีการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ฯ การ Workshop หลักสูตร “ธุรกรรมการเงิน ฝาก-ถอนออนไลน์ ง่าย ๆ ด้วยปลายนิ้ว” และช่วงบ่ายเป็นการประชาพิจารณ์แผนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2567 รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้แทนสมาชิก เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และหน่วยบริการทั้ง 31 หน่วยบริการ