ข่าวกิจกรรม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 23 ม.ค. 2567 เวลา 15:48 น.
 100
               นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม มีผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,099 คน จากทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ เพื่อดำรงตำแหน่งประจำปี 2567-2568 ด้วยเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ควบคุมดูแลความเรียบร้อย พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน การจัดสรรกำไรสุทธิ การพิจารณาแผนพัฒนาสหกรณ์ฯ และงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2567 รวมถึงสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อทดแทนคณะกรรมการชุดเดิม โดยมีผู้แทนสมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ชุดที่ 50/1/2567 นำไปพิจารณาเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าและก่อประโยชน์ต่อมวลสมาชิกอย่างสูงสุดต่อไป
               และก่อนเริ่มการประชุมได้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคนดีศรีสหกรณ์ ประจำปี 2566 จำนวน 6 ท่าน และพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49/2/2566 ที่หมดวาระ จำนวน 7 ท่าน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่