ข่าวกิจกรรม

มอบเงินสนับสนุน โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 สพม.เชียงใหม่

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 07 พ.ค. 2567 เวลา 08:30 น.
 216
               เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายสมาน เผือกอ่อน รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายพิเศษ “การสร้างภูมิคุ้มกันด้านวินัยทางการเงิน” ในการอบรมครูผู้ช่วย โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพในยุคการเปลี่ยนแปลง พร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการ แด่ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 132 คน ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่