ข่าวกิจกรรม

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 5/2567

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 20 พ.ค. 2567 เวลา 15:18 น.
 85
               เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 5/2567 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้หน่วยบริการทั้ง 31 หน่วยบริการ รับทราบผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ การดำเนินการโครงการอบรมวิชาชีพเสริมเพิ่มรายได้สำหรับสมาชิก ประจำปี 2567 โดยแบ่งเป็น 2 หมวด 8 หลักสูตร รวมถึงการดำเนินการโครงการพัฒนาสมาชิกสามัญในหน่วยบริการ ประจำปี 2567 กำหนดจัดโครงการระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2567 พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการบริหารงานสหกรณ์ฯ ร่วมกัน ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด