ข่าวกิจกรรม

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 6/2567

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 13 มิ.ย. 2567 เวลา 09:29 น.
 174
               เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 6/2567 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้หน่วยบริการทั้ง 31 หน่วยบริการ รับทราบผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ปฏิทินการจ่ายทุนการศึกษาบุตร การจ่ายเงินสวัสดิการโครงการหกสิบยี่สิบแสน เพิ่ม 10% ประจำปี 2567 สำหรับสมาชิกครบคุณสมบัติ 60/20/100000 มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป ในขณะที่ยังเป็นสมาชิก รวมถึงการใช้งานระบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประเภทเงินฝากประจำปี และระบบใบหุ้นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ฯ และแอปพลิเคชัน CMCOOP พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการบริหารงานสหกรณ์ฯ ร่วมกัน ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด