ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาสมาชิกสามัญในหน่วยบริการมทร.ล้านนา ปี 2567

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 20 มิ.ย. 2567 เวลา 10:50 น.
 267
               นายจักรพันธ์ เทพคุณ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมาชิกสามัญในหน่วยบริการ ปี 2567 ของหน่วยบริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี นายเจษฎา ธัญหมอ กรรมการเงินกู้ นายอดิศร คันธรส กรรมการการศึกษา และนางสาวนิตยา ไตรปิ่น รองผู้จัดการ สหกรณ์ฯ เป็นวิทยากร โดยมีฝ่ายจัดการร่วมเปิดคลินิกลงแอปพลิเคชัน CMCOOP เพื่อให้คำปรึกษาการใช้งานแอปพลิเคชัน CMCOOP สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมทองกวาว(ห้องประชุม 3) อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 

               วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้สมาชิกสามัญทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสภาวะเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทราบ เข้าใจ และตระหนักในสิทธิหน้าที่ สวัสดิการที่พึงได้ รับทราบข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ฯ ร่วมถึงการให้ความรู้การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน CMCOOP ที่ให้บริการโอนเงินภายในสหกรณ์ฯ และ ระหว่างสหกรณ์ฯ กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยสามารถใช้บริการในวันและเวลาทำการของกลุ่มงานการเงิน (วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.)