ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาสมาชิกสามัญในหน่วยบริการอำเภอสันป่าตอง ปี 2567

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 17 มิ.ย. 2567 เวลา 10:46 น.
 107
               นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมาชิกสามัญในหน่วยบริการ ปี 2567 ของหน่วยบริการอำเภอสันป่าตอง โดยมี นายวิทยา คำฮอม เลขานุการ นายวิวิศน์ รัตตนิทัศน์ ประธานกรรมการการศึกษา นายเจษฎา ธัญหมอ กรรมการเงินกู้ และนางสาวธิดา ด้วงมะโน รองผู้จัดการ สหกรณ์ฯ เป็นวิทยากร พร้อมฝ่ายจัดการของสหกรณ์ฯ ร่วมให้คำปรึกษาการใช้งานแอปพลิเคชัน CMCOOP สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 
               วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้สมาชิกสามัญทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสภาวะเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทราบ เข้าใจ และตระหนักในสิทธิหน้าที่ สวัสดิการที่พึงได้ รับทราบข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ฯ ร่วมถึงการให้ความรู้การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน CMCOOP ที่ให้บริการโอนเงินภายในสหกรณ์ฯ และ ระหว่างสหกรณ์ฯ กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยสามารถใช้บริการในวันและเวลาทำการของกลุ่มงานการเงิน (วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.)