ข่าวสวัสดิการ

เงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน”

โดย Administrators
 วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 09:38 น.
 21625

เงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน”


คุณสมบัติของสมาชิกผู้มีสิทธิรับเงินโครงการ ในขณะที่ยังเป็นสมาชิกอยู่
1. มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 1 มกราคมของปีบัญชีนั้น ๆ
2. เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี (การนับอายุการเป็นสมาชิกจะนับเฉพาะอายุสมาชิกในส่วนของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ครั้งสุดท้ายเท่านั้น)
3. มีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 100,000 บาท
 

เงินสวัสดิการที่จะได้รับ
1. เมื่อคุณสมบัติครบถ้วนตามตารางหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ สมาชิกได้รับเงินสวัสดิการ จำนวน 30%
2. สมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการตามข้อ 1 ไปแล้ว และมีอายุครบตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดในปีบัญชีนั้น ๆ ให้ได้รับเงินสวัสดิการเพิ่มอีกจำนวน 10%
3. เมื่อสมาชิกเสียชีวิต มีคุณสมบัติตามตารางหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการให้ทายาทผู้รับโอนประโยชน์ได้รับเงินสวัสดิการจำนวนที่เหลือ
 

การรับเงิน
1. นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ / ออมทรัพย์ ATM / ออมทรัพย์พิเศษ ที่ได้เปิดไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
2. กรณีสมาชิกมีหนี้เงินกู้ประเภทสวัสดิการ(สส.) หรือค้างชำระรายเดือน หรือค้างชำระค่าเบี้ยประกัน สหกรณ์ฯ จะนำเงินสวัสดิการที่ได้รับตามสิทธิชำระ หากชำระแล้วเงินที่ได้รับเหลือจึงจะนำฝากเข้าบัญชีเงินฝาก


 
 
เงินสวัสดิการตามตารางหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ โครงการ “หกสิบยี่สิบแสน”
 
ตารางหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกสามัญ
 หุ้น/อายุสมาชิก 1 ปี-3 ปี 4 ปี-6 ปี 7 ปี-9 ปี 10 ปี-12 ปี 13 ปี-15 ปี 16 ปี-18 ปี 19 ปี-21 ปี 22 ปี-24 ปี 25 ปี-27ปี 28 ปี-30 ปี 31 ปีขึ้นไป
3,120 - 10,000 8,000 14,000 23,100                
10,010 - 20,000 10,000 16,000 25,200 31,500              
20,010 - 30,000 12,000 18,000 27,300 33,600 44,000            
30,010 - 40,000 14,000 20,000 29,400 35,700 46,200 52,800          
40,010 - 50,000 16,000 22,000 31,500 37,800 48,400 55,000 62,100        
50,010 - 60,000 18,000 24,000 33,600 39,900 50,600 57,200 64,400 71,300      
60,010 - 70,000 20,000 26,000 35,700 42,000 52,800 59,400 66,700 73,600 81,600    
70,010 - 80,000 22,000 28,000 37,800 44,100 55,000 61,600 69,000 75,900 84,000 91,200  
80,010 - 90,000 24,000 30,000 39,900 46,200 57,200 63,800 71,300 78,200 86,400 93,600 100,800
90,010 - 100,000 26,000 32,000 42,000 48,300 59,400 66,000 73,600 80,500 88,800 96,000 103,200
100,010 - 110,000 28,000 34,000 44,100 50,400 61,600 68,200 75,900 82,800 91,200 98,400 105,600
110,010 - 120,000 30,000 36,000 46,200 52,500 63,800 70,400 78,200 85,100 93,600 100,800 108,000
120,010 - 130,000 32,000 38,000 48,300 54,600 66,000 72,600 80,500 87,400 96,000 103,200 110,400
130,010 - 140,000 34,000 40,000 50,400 56,700 68,200 74,800 82,800 89,700 98,400 105,600 112,800
140,010 - 150,000 36,000 42,000 52,500 58,800 70,400 77,000 85,100 92,000 100,800 108,000 115,200
150,010 - 160,000 38,000 44,000 54,600 60,900 72,600 79,200 87,400 94,300 103,200 110,400 117,600
160,010 - 170,000 40,000 46,000 56,700 63,000 74,800 81,400 89,700 96,600 105,600 112,800 120,000
170,010 - 180,000 42,000 48,000 58,800 65,100 77,000 83,600 92,000 98,900 108,000 115,200 122,400
180,010 - 190,000 44,000 50,000 60,900 67,200 79,200 85,800 94,300 101,200 110,400 117,600 124,800
190,010 - 200,000 46,000 52,000 63,000 69,300 81,400 88,000 96,600 103,500 112,800 120,000 127,200
200,010 ขึ้นไป 48,000 54,000 65,100 71,400 83,600 90,200 98,900 105,800 115,200 122,400 129,600
 
ตารางหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกสมทบ
 หุ้น/อายุสมาชิก 2 ปี-3 ปี 4 ปี-6 ปี 7 ปี-9 ปี 10 ปี-12 ปี 13 ปี-15 ปี 16 ปี-18 ปี 19 ปี-21 ปี 22 ปี-24 ปี 25 ปี-27 ปี 28 ปี-30 ปี 31 ปีขึ้นไป
3,120 - 10,000 4,000 7,000 11,550                
10,010 - 20,000 5,000 8,000 12,600 15,750              
20,010 - 30,000 6,000 9,000 13,650 16,800 22,000            
30,010 - 40,000 7,000 10,000 14,700 17,850 23,100 26,400          
40,010 - 50,000 8,000 11,000 15,750 18,900 24,200 27,500 31,050        
50,010 - 60,000 9,000 12,000 16,800 19,950 25,300 28,600 32,200 35,650      
60,010 - 70,000 10,000 13,000 17,850 21,000 26,400 29,700 33,350 36,800 40,800    
70,010 - 80,000 11,000 14,000 18,900 22,050 27,500 30,800 34,500 37,950 42,000 45,600  
80,010 - 90,000 12,000 15,000 19,950 23,100 28,600 31,900 35,650 39,100 43,200 46,800 50,400
90,010 - 100,000 13,000 16,000 21,000 24,150 29,700 33,000 36,800 40,250 44,400 48,000 51,600
100,010 ขึ้นไป 14,000 17,000 22,050 25,200 30,800 34,100 37,950 41,400 45,600 49,200 52,800