ข่าวสวัสดิการ

เงินสวัสดิการกรณีถึงแก่กรรม

โดย Administrators
 วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 08:40 น.
 20947

เงินสวัสดิการกรณีถึงแก่กรรม

การขอรับเงินสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิตทุกกรณี

               ขั้นตอนการขอรับเงิน

                    เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมทุกกรณี ให้ทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุ ประสานงานกับทางหน่วยบริการเพื่อขอรับเงินสวัสดิการและเงินสินไหมมรณกรรม(กรณีที่ทำประกันชีวิตกลุ่ม) โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด ดังนี้
                         1. หนังสือนำส่งจากหน่วยบริการ                               
                         2. สำเนาใบมรณบัตร                                                                                        4   ชุด
                         3. สำเนาทะเบียนบ้าน ประทับคำว่า “ตาย”                                                      4   ชุด
                         4. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม                                                      4   ชุด
                         5. สำเนาหนังสือรับรองการตาย  หรือใบรับแจ้งการตาย (ถ้ามี)                         4   ชุด
                         6. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)                                                                 4   ชุด
                         7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
                             สำเนาบัตรข้าราชการของทายาทผู้รับผลประโยชน์                                       4   ชุด
                         8. สำเนาทะเบียนบ้านของทายาทผู้รับผลประโยชน์                                          4   ชุด
                         9. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของทายาทผู้รับผลประโยชน์                                  4   ชุด

                    กรณีที่ทำประกันชีวิตกลุ่ม

                         10. แบบเรียกร้องเงินสินไหมมรณกรรม (ตามแบบฟอร์มของบริษัท)  ลงนามขอรับเงินโดยทายาทผู้รับผลประโยชน์
                         11. สำเนาเอกสาร ตามข้อ 2–8 เพิ่มกรมธรรม์ละ                                                1   ชุด
                         12. รายงานแพทย์ผู้ทำการรักษาตามแบบฟอร์มของบริษัท (ในกรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล)

                    กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ฆ่าตัวตาย ฆาตรกรรม

                         13. แบบรับรองรายการทะเบียนคนตายจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร์ (แบบ ท.ร.4/ก) ฉบับจริง
                         14. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา โดย สภ.เจ้าของคดี
                         15. สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา โดย สภ.เจ้าของคดี
         

                    กรณีสมาชิกผู้เอาประกันตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงและถาวร ใช้เอกสาร ดังนี้

                         1. แบบเรียกร้องผลประโยชน์ตามแบบฟอร์มของบริษัท
                         2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ทุพพลภาพ
                         3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ทุพพลภาพ
                         4. ใบรับรองแพทย์ที่ทำการรักษา  และวินิจฉัยว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงและถาวร
                         5. สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล 
 

               สมาชิกผู้ถึงแก่กรรมจะได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยกองทุนเสริมสร้างความมั่นคงสหกรณ์ พ.ศ. 2564 

 

การจ่ายสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์

ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564

การจ่ายสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก

จ่ายเงินสวัสดิการ

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก

จ่ายเงินสวัสดิการ

1. ไม่ถึง   6 เดือน

10,000.00 บาท   

1. ไม่ถึง   1 ปี

3,000.00 บาท   

2. ตั้งแต่   6 เดือน ขึ้นไปถึง 4 ปี

20,000.00 บาท   

2. ตั้งแต่   1 ปี ขึ้นไปถึง 3 ปี

10,000.00 บาท   

3. ตั้งแต่   4 ปี       ขึ้นไปถึง 6 ปี

50,000.00 บาท   

3. ตั้งแต่   3 ปี ขึ้นไปถึง 6 ปี

20,000.00 บาท   

4. ตั้งแต่   6 ปี       ขึ้นไปถึง 8 ปี

100,000.00 บาท   

4. ตั้งแต่   6 ปี ขึ้นไปถึง 9 ปี

50,000.00 บาท   

5. ตั้งแต่   8 ปี       ขึ้นไปถึง 10 ปี

150,000.00 บาท   

5. ตั้งแต่   9 ปี ขึ้นไปถึง 12 ปี

100,000.00 บาท   

6. ตั้งแต่ 10 ปี       ขึ้นไป

200,000.00 บาท   

6. ตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไปถึง 15 ปี

150,000.00 บาท   

 

 

7. ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป

200,000.00 บาท