สมาชิกภาพ

​การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

โดย Administrators
 วันที่ 19 ธ.ค. 2560 เวลา 14:07 น.
 29030
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด มี 2 ประเภท ได้แก่
    1.  สมาชิกสามัญ 
    2.  สมาชิกสมทบ


คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ
    1.  เป็นผู้ได้รับเงินเดือนประจำในจังหวัดเชียงใหม่   คือ
         1.1 เป็นข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกระทรวงศึกษา/
                กระทรวงวัฒนธรรม/กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
         1.2 เป็นเจ้าหน้าที่ราชการหรือเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
         1.3 เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือเจ้าหน้าที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
         1.4 เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือเจ้าหน้าที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
               ในสังกัดส่วนราชการอื่นตามหลักเกณฑ์ 
และประกาศที่สหกรณ์กำหนด 
         1.5 เป็นเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างประจำของ
               1.5.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
               1.5.2 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
               1.5.3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
               1.5.4 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่
               1.5.5 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร  ทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
         1.6 เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่รับราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
               โดยแจ้งความประสงค์ขอโอนย้ายสมาชิกมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  
               เนื่องจากย้ายมารับราชการยังหน่วยงานต้นสังกัดที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
               สามารถหักเงินเดือนได้ในจังหวัดเชียงใหม่ 
ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงบุคคลผู้ได้รับบำนาญด้วย
    2.  อายุตั้งแต่ 20 - 60 ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร
    3.  สมาชิกต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนไม่ต่ำกว่า 100 บาท และไม่เกิน 2,000 บาท
    4.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  500 บาท
    5.  สมาชิกต้องผ่านการอบรมสมาชิกใหม่
    6.  ค่าเปิดบัญชีออมทรัพย์ ATM ขั้นต่ำ 100 บาท


คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
    1.  เป็นบุคคลในครอบครัว (บิดา /มารดา/ บุตร/ คู่สมรส) ของสมาชิกสามัญ
    2.  อายุตั้งแต่ 20  - 60 ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร
    3.  สมาชิกต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนไม่
ต่ำกว่า 100 บาท และไม่เกิน 1,000 บาท
    4.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  500 บาท
    5.  ค่าเปิดบัญชีออมทรัพย์ขั้นต่ำ 100 บาท

UploadImage

UploadImage

 

>> ดาวน์โหลด ใบสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ <<