สมาชิกภาพ

การขาดจากสมาชิกภาพ การลาออก และการให้ออกจากสมาชิกภาพ

โดย Administrators
 วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 12:11 น.
 17529
การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสหกรณ์ฯ ขาดจากสมาชิกภาพดังนี้
            1. ตาย
            2. ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
            3. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
            4. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
            5. สมาชิกสามัญที่ถูกออกราชการหรืองานประจำโดยมีความผิดและไม่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญ
            6. ถูกให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์ฯ
            7. เป็นสมาชิกสามัญที่เป็นสมาชิกหลังวันที่ 1 ม.ค.57 ไม่ถึง 10 ปีและลาออกจากราชการหรืองานประจำไม่รวมบุคคลทีเกษียณอายุราชการหรืองานประจำก่อนกำหนด

การลาออกจากสหกรณ์        
            สมาชิกต้องไม่มีภาระหนี้สินต่อสหกรณ์ฯ หรือมีน้อยกว่ามูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว และต้องไม่มีภาระค้ำประกัน

การให้ออกจากสมาชิกภาพ  
            1. ไม่ลงลายมือชื่อในใบสมัครหรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือไม่ถือหุ้น      
            2. สมาชิกขาดชำระค่าหุ้นรายเดือนหรือชำระไม่ครบจำนวน  4 งวด
            3. นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
            4. ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่กำหนด
            5. ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ หรือชำระไม่ครบ จำนวน  3  งวด
            6. ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์ฯ
            7. จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งหรือประกาศสหกรณ์ฯ  และเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้สหกรณ์ฯเสื่อมเสีย