สมาชิกภาพ

การย้ายสังกัด เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนสถานะ และแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์

โดย Administrators
 วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 16:13 น.
 20624
การย้ายสังกัด
            1. การย้ายสังกัดของสมาชิก (ภายในจังหวัด)  เมื่อได้รับคำสั่งย้าย ให้ทางสมาชิกดาวน์โหลดเอกสารย้ายสังกัด ดาวน์โหลดที่นี่ 
พร้อมทั้งแนบคำสั่งย้าย และดำเนินการส่งเอกสารที่งานสมาชิกภาพ ทางงานประมวลผลฯจะดำเนินการย้ายสังกัดก่อนประมวลผลเรียกเก็บทุก ๆ เดือน
เพื่อให้สังกัดสมาชิกเป็นปัจจุบันและเรียกเก็บเงินได้ถูกต้องตามสังกัดปัจจุบัน
            2. การโอนย้ายสมาชิกระหว่างสหกรณ์ฯ  สหกรณ์ฯจะดำเนินการตรวจสอบภาระค้ำประกันของสมาชิกที่โอนย้าย
หากสมาชิกยังมีภาระค้ำประกันต้องแจ้งผู้กู้ให้ดำเนินการหาผู้ประกันใหม่มาแทน ระหว่างรอโอนสมาชิกขอผ่อนผันชำระได้ 2 เดือน
ให้สมาชิกดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารโอนย้ายต่างจังหวัด ดาวน์โหลดที่นี่ พร้อมแนบคำสั่งย้าย
และเอกสารขอหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยดำเนินการส่งเอกสารที่งานสมาชิกภาพ

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก  (ชื่อ – สกุล- ที่อยู่ - เบอร์โทรศัพท์)
            จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบภายใน 15 วัน นับแต่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ส่งสำเนาเอกสารเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ - สกุล หรือ ทะเบียนบ้าน ได้ที่งานสมาชิกภาพ หากแจ้งทางอีเมลล์หรือข้อความทางช่องรับอื่นใด โดยไม่แนบเอกสาร ทางสหกรณ์ฯจะไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ ยกเว้นการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

การเปลี่ยนสถานะจากสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกสามัญ
            สมาชิกกรอกเอกสารเปลี่ยนสมทบเป็นสามัญ ดาวน์โหลดที่นี่ พร้อมแนบคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง โดยต้องเข้ารับการอบรมสมาชิกใหม่ และนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณา

การแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
            สมาชิกทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อให้เป็นผู้รับผลประโยชน์ซึ่งมีอยู่ในสหกรณ์ ถ้าสมาชิกจะเพิกถอหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้วต้องทำเป็นหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ใหม่ส่งมอบให้สหกรณ์ถือไว้ เป็นหลักฐาน