ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการ ประจำปี 2563 (รุ่นที่ 1)

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 14 ก.ย. 2563 เวลา 08:30 น.
 104
               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2563 โดยมี นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการ นำคณะผู้แทนสมาชิก บุคลากรหน่วยบริการ ประชุมสัมมนา เรื่อง พระราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และกฎหมายสหกรณ์ โดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ และทัศนศึกษาจังหวัดนครสวรรค์