ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนากรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 14 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 น.
 111
               นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “พัฒนากรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563” หลักสูตร “การบริหารการเงินสหกรณ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” จากวิทยากรผู้เชียวชาญ นายเดชนะ สิโรรส อาจารย์ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนไอทีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กร และการบริหารการเงินสหกรณ์ในยุคเศษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมโครงการ วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด