ข่าวกิจกรรม

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 22 มิ.ย. 2564 เวลา 16:30 น.
 1968
               วันที่ 22 มิถุนายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ นายสนั่น กันธพงษ์ และนายสมคิด วงศ์สุนทร รองประธานกรรมการ พร้อมฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน นำโดย นางบุษบา กาหล ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด พร้อมคณะอนุกรรมการ และบุคลากร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์ ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด