ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 02 ต.ค. 2564 เวลา 16:30 น.
 55
               เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า นายไพบูลย์  พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกได้มีความรู้ความเข้าใจในกฎกระทรวงใหม่กับการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านปรเมศวร์  อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรในครั้งนี้ และช่วงบ่ายมีการประชาพิจารณ์การแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด