ข่าวกิจกรรม

​การประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์และการประชุมความร่วมมือเจ้าหน้าที่การเงินเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 08 มี.ค. 2565 เวลา 08:30 น.
 822
               นายไพบูลย์  พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์และการประชุมความร่วมมือเจ้าหน้าที่การเงินเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ ทั้ง 6 เขต, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และสำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ ที่ประชุมได้รับทราบนโยบายการบริหารงาน ประจำปี 2565 ผลการดำเนินงาน และข่าวสารของสหกรณ์ฯ ตลอดจนได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การหักเงินของเขตพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด