ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้สินเชื่อแก่สมาชิกของหน่วยบริการ (Workshop for Service mind 7th)

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 18 เม.ย. 2565 เวลา 13:41 น.
 196
               เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 นายไพบูลย์  พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop for Service mind 7th เพื่อให้บุคลากรในหน่วยบริการได้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการให้สินเชื่อ ด้านการเงิน และการใช้เทคโนโลยีของสหกรณ์ เพื่อนำไปสู่การบริการสมาชิกในหน่วยบริการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ประธานกรรมการหน่วยบริการ และผู้ประสานงานหน่วยบริการ ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด