ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการ ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 2)

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 09:00 น.
 172
               เมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยบริการ ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 2) โดยแบ่งออกเป็น 2 คณะ ได้แก่
               คณะแรก นำโดย นายนิพนธ์ รัตนนิลอมร รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ นำผู้แทนสมาชิก บุคลากรของหน่วยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หน่วยบริการอำเภอสันทราย หน่วยบริการอำเภอสันป่าตอง หน่วยบริการอำเภอดอยหล่อ และหน่วยบริการอำเภอแม่แจ่ม ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด
               คณะที่สอง นำโดย นายวิเชียร ตียาสุนทรานนท์ ประธานกรรมการเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ นำผู้แทนสมาชิก บุคลากรของหน่วยบริการเทศบาล หน่วยบริการอำเภอสันกำแพง หน่วยบริการอำเภอเวียงแหง หน่วยบริการอำเภอแม่อาย หน่วยบริการอำเภอหางดง หน่วยบริการอำเภอแม่วาง และหน่วยบริการอำเภอกัลยาณิวัฒนา นำคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด