ข่าวกิจกรรม

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 5/2565

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 07 มิ.ย. 2565 เวลา 10:07 น.
 125
               นายไพบูลย์  พุทธวงค์ เป็นประธานในการประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 5/2565 วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม เพื่อรับทราบข่าวสาร ชี้แจงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และรับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่1 ประจำปี 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินการ ประธานกรรมการหน่วยบริการทั้ง 31 หน่วยบริการ ผู้จัดการ และหัวหน้าทุกกลุ่มงาน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด