ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2565

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 20 มิ.ย. 2565 เวลา 12:04 น.
 90
               นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2565 มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 38 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริการที่ดีแก่สมาชิก โดยได้รับเกียรติจาก นายนิพนธ์ รัตนนิลอมร รองประธานกรรมการ บรรยายหัวข้อ “เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ กับ การบริหารความเสี่ยง” และ นายประพันธ์ อูปเงิน รองประธานกรรมการ บรรยายหัวข้อ “การจัดทำแฟ้มผลงาน” และยังมีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ให้ก้าวสู่ความสำเร็จ (Organization Development : OD) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ณ Jungle De Café @Buffalo Island อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่