ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาสมาชิก ประจำปี 2565 หน่วยบริการมหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 08 ส.ค. 2565 เวลา 13:11 น.
 280
               หน่วยบริการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก หน่วยบริการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และบรรยายพิเศษ และ นายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ผู้แทนสมาชิกและกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของสหกรณ์ที่บุคลากรในหน่วยบริการพึงปฏิบัติ ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ Thantara Resort Chiangmai อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่