ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 24 ม.ค. 2565 เวลา 10:42 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom meeting)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2565 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 23 ธ.ค. 2564 เวลา 14:29 น.

สอ.ครูบึงกาฬ จำกัด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการและนางอัญชลี อุปนันท์ รองผู้จัดการ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 23 ธ.ค. 2564 เวลา 08:50 น.

ชสอ.เข้าเยี่ยมเยือนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ธ.ค. 2564 เวลา 09:51 น.

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 07 ธ.ค. 2564 เวลา 17:17 น.

การประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่การเงินเขตพื้นที่ ครั้งที่ 2/2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์และประชุมความร่วมมือเจ้าหน้าที่การเงินเขตพื้นที่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 30 พ.ย. 2564 เวลา 14:34 น.

โครงการพัฒนาประธานกรรมการหน่วยบริการ ประจำปี 2564

โครงการพัฒนาประธานกรรมการหน่วยบริการ ประจำปี 2564 หลักสูตร “บริหารจัดการหน่วยบริการในยุคดิจิทัล” ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 29 พ.ย. 2564 เวลา 15:40 น.

การประชุมที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 1/2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้กำหนดจัดการประชุมระหว่างที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 29 พ.ย. 2564 เวลา 10:24 น.

พิธีเปิดป้ายและส่งมอบ “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโรงเรียนบ้านเวียงแหง”

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการดำเนินการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายและส่งมอบ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

ร่วมแสดงความยินดี นายสมพงศ์ พรมจันทร์

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายวินิตย์ กันธรรม ประธานกรรมการศึกษา และนายนิพนธ์ รัตนนิลอมร เลขานุการกรรมการเงินกู้ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 ต.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

การติดตามและประเมินผลหน่วยบริการ

การติดตามและประเมินผลหน่วยบริการตามโครงการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารจัดการสหกรณ์ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยบริการมีแนวทางการปฏิบัติในการให้บริการแก่สมาชิกเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ...

อัลบั้มภาพ