สมาชิกภาพ

โครงการอบรมสมาชิกเข้าใหม่ปี 2561

โดย admin
 วันที่ 20 ธ.ค. 2560 เวลา 09:09 น.
 5038
โครงการอบรมผู้สมัครสมาชิกใหม่ประจำปี 2561

วิธีการ
  1.  ผู้ที่เข้าอบรม คือ ผู้สมัครสมาชิกใหม่ประเภทสามัญ (ตามคุณสมบัติของสมาชิกสามัญ)
  2. ยื่นเอกสารใบสมัครเข้าใหม่ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ฯ  ได้ด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์ฯ หรือที่หน่วยบริการของผู้สมัคร  พร้อมใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
กำหนดการยื่นใบสมัครและอบรม
ยื่นใบสมัครสมาชิกใหม่ภายในวันพฤหัสบดีที่สองของเดือน   เข้ารับการอบรมในวันเสาร์ที่สองของเดือน (ยื่นหลังจากนี้อบรมในเดือนถัดไป)  พร้อมทำการทดสอบเพื่อการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

การชำระค่าธรรมเนียมและค่าหุ้น
            ค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้ชำระหลังจากผ่านการอบรม  โดยชำระค่าหุ้นรายเดือนกรณีข้าราชการหรือบุคลากรประจำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้รายเดือน
กรณีบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 ของเงินได้รายเดือน และค่าธรรมเนียมแรกเข้าจำนวน 500 บาท  ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ฯ 
พร้อมทั้งทำการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ขั้นต่ำจำนวน 100 บาท  และในเดือนถัดไปชำระค่าหุ้นรายเดือนและเงินฝากรายเดือน(ถ้ามี) โดยหักจากหน่วยงานต้นสังกัด
            สหกรณ์ฯ ดำเนินการรับชำระค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้า พร้อมทั้งเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในวันทำการ(วันจันทร์) ถัดจากวันผ่านการอบรม 

ปฏิทินการยื่นใบสมัครและการอบรมประจำปี 2561

 
ลำดับ ครั้งที่ ยื่นใบสมัครสมาชิกเข้าใหม่ วันเข้ารับการอบรมและทดสอบ
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12 .00 น.
1 32 11 ธันวาคม 2560 – 12 มกราคม 2561 **14 มกราคม 2561
2 33 15 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2561 10 กุมภาพันธ์ 2561
3 34 12 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561 10 มีนาคม 2561
4 35 12 มีนาคม – 12 เมษายน 2561 **6 เมษายน 2561
5 36 17 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2561 12 พฤษภาคม 2561
6 37 14 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2561 9 มิถุนายน 2561
7 38 11 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561
8 39 16 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2561 **4 สิงหาคม 2561
9 40 14 สิงหาคม – 7 กันยายน 2561 8 กันยายน 2561
10 41 10 กันยายน – 12 ตุลาคม 2561 13 ตุลาคม 2561
11 42 16 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561 10 พฤศจิกายน 2561
12 43 12 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2561 8 ธันวาคม 2561