สมาชิกภาพ

โครงการอบรมสมาชิกเข้าใหม่ปี 2560

โดย admin
 วันที่ 13 ม.ค. 2560 เวลา 09:09 น.
 3170
โครงการอบรมผู้สมัครสมาชิกใหม่ประจำปี 2560

วิธีการ
  1.  ผู้ที่เข้าอบรม คือ ผู้สมัครสมาชิกใหม่ประเภทสามัญ (ตามคุณสมบัติของสมาชิกสามัญ)
  2. ยื่นเอกสารใบสมัครเข้าใหม่ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ฯ  ได้ด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์ฯ หรือที่หน่วยบริการของผู้สมัคร  พร้อมใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
กำหนดการยื่นใบสมัครและอบรม
ยื่นใบสมัครสมาชิกใหม่ภายในวันพฤหัสบดีที่สองของเดือน   เข้ารับการอบรมในวันเสาร์ที่สองของเดือน (ยื่นหลังจากนี้อบรมในเดือนถัดไป)  พร้อมทำการทดสอบเพื่อการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

การชำระค่าธรรมเนียมและค่าหุ้น
            ค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้ชำระหลังจากผ่านการอบรม  โดยชำระค่าหุ้นรายเดือนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้รายเดือน  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าจำนวน 500 บาท  ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ฯ  พร้อมทั้งทำการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ขั้นต่ำจำนวน 100 บาท  และในเดือนถัดไปชำระค่าหุ้นรายเดือนและเงินฝากรายเดือน(ถ้ามี)โดยหักจากหน่วยงานต้นสังกัด
            สหกรณ์ฯ ดำเนินการรับชำระค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้า พร้อมทั้งเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในวันทำการ(วันจันทร์) ถัดจากวันผ่านการอบรม 

ปฏิทินการยื่นใบสมัครและการอบรมประจำปี 2560
 
ลำดับ ครั้งที่ ยื่นใบสมัครสมาชิกเข้าใหม่ วันเข้ารับการอบรมและทดสอบ
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12 .00 น.
1 20 9 ธันวาคม 2559 – 13 มกราคม 2560 14 มกราคม 2560
2 21 16 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2560 11 กุมภาพันธ์ 2560
3 22 13 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2560 11 มีนาคม 2560
4 23 13 มีนาคม – 7 เมษายน 2560 8 เมษายน 2560
5 24 10 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2560 13 พฤษภาคม 2560
6 25 15 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2560 10 มิถุนายน 2560
7 26 12 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2560 15 กรกฎาคม 2560
8 27 10 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2560 12 สิงหาคม 2560
9 28 14 สิงหาคม – 8 กันยายน 2560 9 กันยายน 2560
10 29 11 กันยายน – 13 ตุลาคม 2560 14 ตุลาคม 2560
11 30 16 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2560 11 พฤศจิกายน 2560
12 31 13 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2560 9 ธันวาคม 2560