ข่าวประกาศอื่นๆ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

โดย admin
 วันที่ 13 ก.พ. 2564 เวลา 10:14 น.
 235
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสมาชิกใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
อบรมครั้งที่ 68 (Online) วันที่ 13  กุมภาพันธ์  2564    
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล หน่วยบริการ    
1 4 นายชัยพร  ชัยวรยุทธ เวียงพิงค์ 1    
2 5 น.ส.วิลาวรรณ  สุขนันท์ เวียงพิงค์ 1    
3 7 นายนราวิชญ์  คำมะเข เวียงพิงค์ 1    
4 8 น.ส.กนกนุช  ธยาน์ เวียงพิงค์ 1    
5 9 น.ส.ชมภูนุช  ใจอ่อน เวียงพิงค์ 1    
6 10 นายสุเมธ  ขาววรรณา เวียงพิงค์ 1    
7 11 นางศศิณัฏฐ์  อินต๊ะ เวียงพิงค์ 1    
8 13 น.ส.รุจิรา  คันธา เวียงพิงค์ 1    
9 14 น.ส.อัญชลี  ศรีคำปัน เวียงพิงค์ 1    
10 16 นายไกรเทพ  แถวถาคำ เวียงพิงค์ 1    
11 17 นายสมชาย  ยะแสง เวียงพิงค์ 1    
12 18 นางสาวิตรี  ชลอ เวียงพิงค์ 1    
13 19 น.ส.ปิยวรรณ  จันทร์ขาว เวียงพิงค์ 1    
14 20 นายมงคล  มูลอินต๊ะ เวียงพิงค์ 1    
15 22 น.ส.กฤษติกา  ดีโลก เวียงพิงค์ 1    
16 23 นางสุพิน  อินทรรักษ์ เวียงพิงค์ 1    
17 24 นายเอกราช  มอญไข่ เวียงพิงค์ 1    
18 26 นายรัตนกร  จันทร์แจ่ม เวียงพิงค์ 1    
19 27 น.ส.แอนลิชา  ลิขิตสโมสร เวียงพิงค์ 1     
20 29 นางสาวบัวจันทร์  สรณ์สิริศุภทิน เวียงพิงค์ 1    
21 31 น.ส.สายทอง  โป้ะทู เวียงพิงค์ 1    
22 33 น.ส.นงคราญ  ศรีวิชัย เวียงพิงค์ 1    
23 34 นางกฤษดาพร  แสนศรี เวียงพิงค์ 1    
24 35 ว่าที่ร.ต.หญิงศิริขวัญ  ทิพย์คำ เวียงพิงค์ 1    
25 36 นายประพัฒน์  ธิปธนา เวียงพิงค์ 1    
26 37 น.ส.ชบาไพร  ชัยชนะบุตร เวียงพิงค์ 1    
27 40 น.ส.วราภรณ์  แผ่นฟ้า เวียงพิงค์ 2    
28 43 น.ส.ชเนรินทร์  ทองแก้ว เวียงพิงค์ 1    
29 45 นายปานเทพ  ตั้งตระกูล เวียงพิงค์ 2    
30 50 นางเกษฉัตร  นวลดี ม.ราชมงคล    
31 51 น.ส.ปรางทิพย์  ธรรมปัญญา ม.ราชมงคล    
32 52 น.ส.จินตนา  แสนวังขวา ม.ราชมงคล    
33 53 น.ส.อัมราพร  จันทร์เที่ยง ม.ราชมงคล    
34 54 นายธนภัทร  ปัญญาวงค์ ม.แม่โจ้    
35 56 น.ส.แพรวพรรณ  จอมงาม ม.แม่โจ้    
36 57 นางเยาวลักษณ์  ภูดีทิพย์ ม.แม่โจ้    
37 60 นายมงคลชัย  สมศรี ม.แม่โจ้    
38 61 น.ส.ศรินรา  ภีระคำ ม.แม่โจ้    
39 62 นายชนกันต์  จิตมนัส  ม.แม่โจ้    
40 71 นายพิษณุภาคิณ  ไชยมงคล ม.ราชภัฏ    
41 72 น.ส.กมลวัน  สังสีแก้ว ม.ราชภัฏ    
42 73 น.ส.ศุทธนุช  หทัยพิชิตชัย ม.ราชภัฏ    
43 80 น.ส.ศิริลักษณ์  กัญวรรณ อ.เมือง    
44 84 นางประกายดาว  ศักดิ์เพ็ชร อ.เมือง    
45 86 น.ส.สุพรรษา  สุรินทร์ สันกำแพง    
46 87 นายนนทิวรรธน์  วิญญา สันกำแพง    
47 88 น.ส.อัจฉราภรณ์  ทินอุทัย สันกำแพง    
48 90 นายเจษฎา  ทองเสถียรกิจ สันกำแพง    
49 95 น.ส.มานิตา  สิงห์คำ แม่แตง    
50 100 นายณัฐกร  ชัยยะ แม่ริม    
51 101 นายศุภชัย  ทรายผึ้ง สะเมิง    
52 104 น.ส.ภรณี  พนิรัมย์ สันทราย    
53 108 นางกิตติมาพร  อภิญญาวิวัฒน์ สันทราย    
54 110 น.ส.ณัฐกานต์  ชาวศักดิ์ สันทราย    
55 116 นางกฤตยาณี  ผาแก้ว เชียงดาว    
56 117 นายภาคภูมิ  พรมก๋า  เชียงดาว    
57 120 น.ส.เบญจมาศ  พูลกสิวิทย์ เชียงดาว    
58 123 นายวรากร  กันวะนา เวียงแหง    
59 124 น.ส.เกวริน  จินดาจักร์ เวียงแหง    
60 125 น.ส.ปิยวรรณ  มหาวงศนันท์ เวียงแหง    
61 126 น.ส.ดวงชีวัน  บุษยาวรรณ ฝาง    
62 129 น.ส.ศรีวรรณา  บุญเรือง ฝาง    
63 130 นางคนิษฐกันยา  คำลาพิตร์  ฝาง    
64 134 น.ส.กมลวรรณ  ถิ่นสอน ฝาง    
65 136 นายสิทธิกร  กองทิพย์ ฝาง    
66 139 ว่าที่ร.ต.ชินวัตร  บุญก้ำ ฝาง    
67 140 น.ส.จารุนันท์  บัวเหลือง ฝาง    
68 146 นางสุวพรรณ  ไชยศรี ไชยปราการ    
69 147 นางสาวสายทิพย์  หน่อคำ ไชยปราการ    
70 148 น.ส.นริศรา  ชุ่มเรือน ไชยปราการ    
71 149 น.ส.ปิยรัตน์  แดงหมาก ไชยปราการ    
72 152 น.ส.ชนม์ณนันท์  จันทร์หอม แม่อาย    
73 153 น.ส.วทันยา  อุดอิ่นแก้ว แม่อาย    
74 154 น.ส.ธันยพร  ชัยวรรณ์ แม่อาย    
75 155 นายสุรศักดิ์  ยะชะระ แม่อาย    
76 156 น.ส.ธัญญพัทธ์  ปวงแก้ว แม่อาย    
77 157 น.ส.อรุณ  ยี่สุดี แม่อาย    
78 158 น.ส.ชนากานต์  ไชยเสน แม่อาย    
79 159 นายณัฐพงศ์  ใจเปรมปรีดี แม่อาย    
80 160 นายวธัญญู  วิเศษคุณ แม่อาย    
81 161 น.ส.สิริภรณ์  โสภาสถาวรกุล แม่อาย    
82 162 น.ส.นรีกานต์  แซ่ตั้ง แม่อาย    
83 163 น.ส.ลักษณ์สุดา  จันทร์น้อย แม่อาย    
84 165 น.ส.จิดาภา  ณฐทองธนบพต แม่อาย    
85 167 นายล้อมพงศ์   พาธะขัน สารภี    
86 169 น.ส.อัญมณี  ปินตาปัน สันป่าตอง    
87 175 น.ส.สุกัญญา  ตาสา หางดง    
88 176 น.ส.พรนัชชา  ไชยมูล หางดง    
89 179 น.ส.ปวีณ์ธิดา  สุวรรณเลิศ  แม่วาง    
90 185 น.ส.กนกวรรณ  บุญเรือง อมก๋อย    
91 188 น.ส.วลาลักษ์  เรือนแก้ว อมก๋อย    
92 191 นายสุริยา  ดวงแก้ว อมก๋อย    
93 194 น.ส.สุพัตรา  ศรีวิไชย อมก๋อย    
94 198 นายกานต์ภท  ปาลี ฮอด    
95 201 นายสมโภช  คุณพิทักษ์ ฮอด    
96 202 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรรณิดา  สุภาราช   ฮอด    
97 205 น.ส.ธัญชนก รักษาดินแดน ฮอด    
98 207 นายพีรพล  พรหมเผ่า ฮอด    
99 208 น.ส.พิมพ์ภักดิ์  คงแดง  ฮอด    
100 212 น.ส.มินตรา  ถาวร ดอยเต่า    
101 213 น.ส.สุพรรณี  วิเศษหมื่น ดอยเต่า    
102 214 น.ส.ขนิษฐา  พิศฎางค์ ดอยเต่า    
103 215 นายเศรษฐวุฒิ  แสวงโคตร ดอยเต่า    
104 216 นางอำภา  สอนบาลี ดอยเต่า    
105 218 น.ส.ศิริจิตร  ตาเตอะ ดอยเต่า    
106 220 นายนภัส  อ่ำแก้ว ดอยเต่า    
107 221 นางนฤมล  มณีทอง ดอยเต่า    
108 222 น.ส.จาริยา  จิตธรรม จอมทอง    
109 223 นายนพดล  ยิ่งรักชัย จอมทอง    
110 224 น.ส.กรรณิการ์  ปัญญา จอมทอง    
111 228 นางสุภาพร  เจริญบรรพต แม่แจ่ม    
112 232 น.ส.อรัชฎา  สิทธิดง แม่แจ่ม    
113 233 น.ส.ทิพย์วรรณ  เทพวงค์  แม่แจ่ม    
114 235 น.ส.กาญจนา  เซงคะแซ่ กัลยาณิวัฒนา    
115 236 นายปิยพงค์  แกนุ กัลยาณิวัฒนา    
116 237 น.ส.ภัทรภรณ์  วงศ์ศักดิ์ศรี กัลยาณิวัฒนา    
117 238 นายชายภัทรสุรวงศ์  วงศ์หล้า ม.ราชภัฏ    
118 239 นายสุทธิพงษ์  อำภา ม.ราชภัฏ    
119 240 นายคชาพล  ทองเลิศ ม.ราชภัฏ    
120 242 น.ส.วิภาวรรณ  เมธาสุข เวียงพิงค์ 1    
121 243 น.ส.วิภารักษ์  จันทรักษ์ จอมทอง    
122 244 น.ส.ฐณิษฐาจิต  ณพสิทธิศักดิ์ เมือง    
123 246 น.ส.รุ่งรัตนา  สมเครื่อง ไชยปราการ    
124 247 นายอธิวัฒน์  อุ่นแสง เวียงพิงค์ 2    
125 248 น.ส.ทัศน์กร  อินทจักร์ ม.ราชภัฏ    
126 249 น.ส.จารินี  รัตนโชติ อ.เมือง    
127 250 น.ส.เยาวพา  มาน้อย แม่แตง    
128 251 น.ส.สุพัตรา  เพลิงบุตร ม.ราชมงคล